AirCity Pricing Plans

icon picker
Bảng tính phí

🏠 Địa chỉ tòa nhà:

Tổng chi phí vận hành
0
Phí Quản Lý
Phí Vệ Sinh
Phí kiểm tra định kỳ
TỔNG CỘNG
1
0
0
0
0
There are no rows in this table
✏️ Phí quản lý vận hành
0
Chọn gói
Số lượng phòng
Đơn giá quản lý
Tổng phí quản lý
1
There are no rows in this table
Tổng chi phí quản lý trong tháng:
0
✏️ Phí dịch vụ vệ sinh
0
Vị trí
Chọn gói
Đơn giá theo KV
Diện tích thực hiện
Diện tích tính phí
Tần suất / tháng
Tổng phí vệ sinh
1
Khu vực chung
0
0
2
Dọn phòng định kỳ
0
0
There are no rows in this table
Chọn khu vực:
Blank
Tổng chi phí vệ sinh trong tháng:
0
Khu vực
0
✏️ Phí kiểm tra định kỳ
0
Chọn gói
Giá định kỳ
1
0
There are no rows in this table
Tổng chi phí kiểm tra định kỳ:
0

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.